FANDOM


Talmud

TextEdit

Bava Batra 16bEdit

Hebrew originalEdit

ימימה שהיתה דומה ליום קציעה שהיה ריחה נודף כקציעה קרן הפוך אמרי דבי רבי שילא שדומה לקרנא דקרש מחייכו עלה במערבא קרנא דקרש לקותא היא אלא אמר רב חסדא ככורכמא דרישקא במיניה שנאמר (ירמיהו ד, ל) כי תקרעי בפוך

English translationEdit

Jemimah [Yemima]; in her beauty she was similar to the day [yom]. Keziah; her scent wafted like the cassia [ketzia] tree. Keren-happuch; in the school of Rav Sheila they say: She was similar to the horn [keren] of a keresh, an animal whose horns are particularly beautiful. They laughed at this in the West, Eretz Yisrael, since it is considered a blemish when a person resembles the horn of a keresh. Rather, Rav Ḥisda said: She was like garden saffron [kekurkema derishka], which is the best of its kind. Keren refers to a garden, and pukh means ornament, as it is stated: “Though you enlarge your eyes with paint [pukh], you beautify yourself in vain” (Jeremiah 4:30).

Bava Batra 73bEdit

Hebrew originalEdit

אמר רבה לדידי חזי לי אורזילא בר יומיה דהוה כהר תבור והר תבור כמה הוי ארבע פרסי ומשאכא דצואריה תלתא פרסי ובי מרבעתא דרישיה פרסא ופלגא רמא כופתא וסכר ליה לירדנא

English translationEdit

Rabba said: I have seen a day-old antelope [urzila] that was as large as Mount Tabor. And how large is Mount Tabor? It is four parasangs. And the length of its neck was three parasangs, and the place where his head rests was a parasang and a half. It cast feces [kufta] and thereby dammed up the Jordan.

Bava Batra 74bEdit

Hebrew originalEdit

(בראשית א, כא) ויברא אלהים את התנינים הגדולים הכא תרגימו ארזילי דימא ר' יוחנן אמר זה לויתן נחש בריח ולויתן נחש עקלתון שנאמר (ישעיהו כז, א) ביום ההוא יפקוד ה' בחרבו הקשה וגו':

English translationEdit

The verse states: “And God created the great sea monsters” (Genesis 1:21). Here, in Babylonia, they interpreted this as a reference to the sea oryx. Rabbi Yoḥanan says: This is leviathan the slant serpent, and leviathan the tortuous serpent, as it is stated: “In that day the Lord with His sore and great and strong sword will punish leviathan the slant serpent, and leviathan the tortuous serpent” (Isaiah 27:1).

Zevachim 113bEdit

Hebrew originalEdit

בשלמא למ"ד לא ירד מבול לא"י היינו דקם רימא התם אלא למ"ד ירד רימא היכא קם א"ר ינאי גוריות הכניסו בתיבה

והאמר רבה בר בר חנה לדידי חזי לי אורזילא דרימא בת יומא והוי כהר תבור והר תבור כמה הויא ארבעין פרסי משכא דצואריה תלתא פרסי מרבעתא דרישא פרסא ופלגא רמא כבא וסכר ירדנא

א"ר יוחנן ראשו הכניסו לתיבה והאמר מר מרבעתא דרישא פרסא ופלגא אלא ראש חוטמו הכניסו לתיבה

והא א"ר יוחנן לא ירד מבול לא"י לדברי ר"ל קאמר

והא קסגיא תיבה אמר ר"ל קרניו קשרו בתיבה והאמר רב חסדא אנשי דור המבול ברותחין קלקלו וברותחין נידונו

ולטעמיך תיבה היכי סגיא ועוד עוג מלך הבשן היכא קאי אלא נס נעשה להם שנצטננו בצידי התיבה

English translationEdit

The Gemara asks: Granted, according to the one who says the flood did not descend upon Eretz Yisrael, i.e., Rabbi Yoḥanan, this is the explanation of the fact that the reima remained there, in Eretz Yisrael, and survived the flood. But according to the one who says the flood descended upon Eretz Yisrael, i.e., Reish Lakish, how did the reima remain? Given its large size, it clearly could not have fit into Noah’s ark. Rabbi Yannai says: They brought reima cubs into the ark, and they survived the flood.

The Gemara asks: But doesn’t Rabba bar bar Ḥana say: I have seen a day-old offspring of the reima, and it was as large as Mount Tabor. And how large is Mount Tabor? It is forty parasangs. And the length of the cub’s neck was three parasangs, and the place where its head rests, i.e., its neck, was a parasang and a half. It cast feces, and thereby dammed up the Jordan river. Even the cub would have been too large for the ark.

Rabbi Yoḥanan says: They brought only the head of the cub into the ark, while its body remained outside. The Gemara asks: But doesn’t the Master, i.e., Rabba bar bar Ḥana, say that the size of the place where its head rests was a parasang and a half? Consequently, even its head alone would not fit into the ark. Rather, they brought the head, i.e., edge, of its nose into the ark, so that it might breathe.

The Gemara wonders why Rabbi Yoḥanan was compelled to give this answer: But doesn’t Rabbi Yoḥanan say that the flood did not descend upon Eretz Yisrael? According to his opinion, perhaps the reima survived by remaining there during the flood. The Gemara answers that Rabbi Yoḥanan said his answer in accordance with the statement of Reish Lakish.

The Gemara challenges: But the ark was moving upon the water. How it was possible to keep the nose of the reima in the ark? Reish Lakish says: They tied its horns to the ark, so that the reima would move with it. The Gemara asks: But doesn’t Rav Ḥisda say that the people of the generation of the flood sinned with boiling heat and were punished with boiling heat? How could the reima have survived the boiling water?

The Gemara replies: And according to your reasoning, that it was impossible to survive the boiling water, how did the ark itself move? It was covered with pitch, which melts in boiling water. Moreover, how did Og, king of the Bashan (see Numbers 21:33–35), who according to tradition was of the generation of the flood, stand, i.e., survive the boiling water? Rather, it must be that a miracle was performed for them, namely that the water on the sides of the ark cooled, allowing the ark, the reima, and Og to survive.

Chullin 59bEdit

Hebrew originalEdit

וקרש אע"פ שאין לו אלא קרן אחת מותר: אמר רב יהודה קרש טביא דבי עילאי טגרס אריא דבי עילאי אמר רב כהנא תשע אמהתא הוי בין אונא לאונא דאריא דבי עילאי אמר רב יוסף שיתסר אמהתא הוי משכיה דטביא דבי עילאי

English translationEdit

§ The baraita states: And with regard to the animal called a keresh, even though it has only one horn, its fat is permitted for consumption. Rav Yehuda says: The keresh is the gazelle that is native to the area of Bei Ila’ei. The tagras mentioned by the Sages is the lion of Bei Ila’ei. Rav Kahana says: There are nine cubits between the ears of the lion of Bei Ila’ei. Rav Yosef says: The length of the gazelle of Bei Ila’ei is sixteen cubits.

Chullin 60aEdit

Hebrew originalEdit

ואמר רב יהודה שור שהקריב אדם הראשון קרן אחת היתה לו במצחו שנאמר (תהלים סט, לב) ותיטב לה' משור פר מקרין מפריס מקרין תרתי משמע אמר רב נחמן מקרן כתיב

English translationEdit

And Rav Yehuda says: The bull that Adam, the first man, sacrificed as a thanks offering for his life being spared had a single horn on its forehead, as it is stated: “And it shall please the Lord better than a bullock that has horns [makrin] and hoofs” (Psalms 69:32). The Gemara comments: On the contrary, the word makrin indicates two horns. Rav Naḥman said: Although it is vocalized in the plural, makran is written in the verse, without the letter yod, to indicate that it had only a single horn.

Shabbath 28bEdit

Hebrew originalEdit

מאי הוי עלה דתחש שהיה בימי משה אמר רבי אלעא אמר רבי שמעון בן לקיש אומר היה רבי מאיר תחש שהיה בימי משה בריה בפני עצמה היה ולא הכריעו בה חכמים אם מין חיה הוא אם מין בהמה הוא וקרן אחת היתה לו במצחו ולפי שעה נזדמן לו למשה ועשה ממנו משכן ונגנז

מדקאמר קרן אחת היתה לו במצחו שמע מינה טהור היה דאמר רב יהודה שור שהקריב אדם הראשון קרן אחת היתה לו במצחו שנאמר ותיטב לה׳ משור פר מקרין מפריס מקרין תרתי משמע אמר רב נחמן בר יצחק מקרן כתיב וליפשוט מיניה דמין בהמה הוא כיון דאיכא קרש דמין חיה הוא ולית ליה אלא חדא קרן איכא למימר מין חיה הוא:

English translationEdit

The Gemara asks: What is the halakhic conclusion reached about this matter of the taḥash that existed in the days of Moses? Rabbi Ela said that Rabbi Shimon ben Lakish said that Rabbi Meir used to say: The taḥash that existed in the days of Moses was a creature unto itself, and the Sages did not determine whether it was a type of undomesticated animal or a type of domesticated animal. And it had a single horn on its forehead, and this taḥash happened to come to Moses for the moment while the Tabernacle was being built, and he made the covering for the Tabernacle from it. And from then on the taḥash was suppressed and is no longer found.

The Gemara comments: From the fact that it is said that the taḥash had a single horn on its forehead, conclude from this that it was kosher, as Rav Yehuda said in a similar vein: The ox that Adam, the first man, sacrificed as a thanks-offering for his life being spared, had a single horn on its forehead, as it is stated: “And it shall please the Lord better than a horned [makrin] and hooved ox” (Psalms 69:32). The word makrin means one with a horn. The Gemara asks: On the contrary, makrin indicates that it has two horns. Rav Naḥman bar Yitzḥak said: Despite the fact that it is vocalized in the plural, it is written mikeren without the letter yod to indicate that it had only a single horn. The Gemara asks: If so, let us resolve from the same baraita that just as it was derived from the ox of Adam, the first man, that an animal with one horn is kosher, derive that an animal with one horn is a type of domesticated animal. The Gemara answers: Since there is the keresh which is a type of undomesticated animal, and it has only a single horn, it is also possible to say that the taḥash is a type of undomesticated animal. This dilemma was not resolved.

External linksEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.